Committee

COMMITTEE MEMBERS

Janab Alhaj Maulana Sayeedur Rahman Razvi
Founder & Principal

Janab Alhaj Rahamatullah Baig
President

Janab Khaza Mohiddin Chisti
Vice President

Janab Shaik Haroon
General Secretary

Janab Alhaj Khudha Baksh
Treasurer

EXECUTIVE MEMBERS

Janab Mohammed Yousuf

Janab Shaik Yazdani

Janab Shahajed Basha

Janab Alhaj Alijan Habibi

Janab Mohammed Abbas

Janab Abdul Rafiq

Janab Alhaj Shaik Abdul Salam

Janab Alhaj Mohammed Mehboob Sharif

Janab Alhaj Mohammed Habib

Janab Ahmed Ali

Janab Alhaj Shaik Jalal Buqari